Описание игры: (4223823) Yu Yangyi (2509) - Zeng Chongsheng (2323) [C12] XingQiu Open Lishui CHN (6), 22.09.2009
Ходы:
32
Результат: 1-0
Ходы:
1.  e2-e4  e7-e6
2.  d2-d4  d7-d5
3.  b1-c3  g8-f6
4.  c1-g5  f8-b4
5.  e4-e5  h7-h6
6.  g5-d2  b4-c3
7.  b2-c3  f6-e4
8.  d1-g4  g7-g6
9.  f1-d3  e4-d2
10.  e1-d2  c7-c5
11.  h2-h4  c8-d7
12.  h4-h5  g6-g5
13.  f2-f4  c5-c4
14.  d3-e2  f7-f5
15.  e5-f6  e6-e5
16.  g4-f3  e5-e4
17.  f3-g3  d8-c7
18.  a1-f1  e8-g8
19.  g3-e3  g5-g4
20.  f4-f5  f8-f6
21.  h1-h4  b8-c6
22.  h4-g4  g8-f7
23.  g4-g6  a8-h8
24.  g1-h3  c7-d6
25.  g2-g4  c6-e7
26.  h3-f4  b7-b5
27.  g6-f6  d6-f6
28.  f4-g6  h8-h7
29.  e3-f4  b5-b4
30.  f4-e5  b4-c3
31.  d2-c3  d7-c6
32.  e5-e6  

Начало игры :::    Следующий ход :::